Robotics Summit 2019
Theme: The Next Step On Your Robotics & Automation Journey


หลักการและเหตุผล


ปัจจุบันนี้ โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโรโบติกส์ และระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ การพัฒนาด้านหุ่นยนต์หรือโรโบติกส์พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากแขนกลที่เราคุ้นตาในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมรถยนต์กลายเป็นของตกยุคในทันที เมื่อแขนกลรุ่นใหม่ไม่ได้มีความสามารถแค่ทำงานหยิบจับตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ แต่เป็นแขนกลฝังระบบเอไอ AI- Artificial Intelligence ที่สามารถคิดหาช่องทางในการทำงานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ไม่ต่างกับการทำงานของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ทางโรงงานก็มีการนำเอาเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นแขนกลหนัก เข้ามาทำงานแทนตาแหน่งงานต่าง ๆ ในโรงงานที่ต้องใช้ความแม่นยา รวดเร็ว และเพิ่มกาลังการผลิต ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะสภาวะการณ์เศรษฐกิจ การพัฒนาของเทคโนโลยี สภาพสังคมและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องแข่งขันมากขึ้น เจ้าของธุรกิจจึงต้องหาวิธีลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเอานวัตกรรมโรโบติกส์และระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ไม่เพียงแค่การทำงานในโรงงานผลิต แต่ภายในองค์กรบริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจ ก็มีการนำเอามาใช้มากขึ้นเช่นกัน การพัฒนาและประยุกต์ด้าน IoT Internet of Things จะเป็นแนวโน้มแห่งโลกอนาคต ซึ่งอุปกรณ์การใช้งานแทบทุกชนิดจะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและมีระบบเอไอเข้ามาช่วยดูแล

ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของแนวโน้มดิจิทัลเทคโนโลยีของโลกที่กาลังมุ่งหน้าไป ทำอย่างไร ที่จะให้การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหากเป็นไปได้ ควรจะมีการสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ จึงมีดาริในการดาเนินโครงการ Robotic Summit โดยหวังว่า โครงการนี้ จะทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวกับกระแสเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพในการนาไปใช้ และร่วมมือกันผลิตบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมารองรับกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เกิดความร่วมมือและพัฒนาทั้งจากรัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพื่อให้เกิดการต่อยอดแบบบูรณาการที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในเชิงเศรษฐกิจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเป็นเวทีนำพาอุตสาหกรรมวิศวกรรมความเที่ยงตรงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ ไอโอที เลเซอร์ และวัตถุดิบขั้นสูงในการผลิต
 2. เป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมขีดความสามารถในการใช้งานระบบหุ่นยนต์
 3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านโลจิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาแรงงาน
 4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารผ่านการสร้างคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาขึ้นมา และเพิ่มระดับผลิตภาพกระบวนการออโตเมชั่น

ขอบเขต


 • Logistics supergrid
 • Big data is the new logistics tool
 • Stop moving goods—start printing
 • Logistics automation

ระยะเวลาในการจัดงาน


วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562

สถานที่การจัดงาน


ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปแบบการจัดงาน


 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
 • การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนาเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


 • ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง และอย่างเป็นรูปธรรม สาหรับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ในการเดินหน้าการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เกิดแนวคิดในการร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทักษะที่สาคัญ และเพื่อสนองรับแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตโลก
 • เพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพของแรงงานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม
 • ส่งเสริมให้การใช้งานดิจิทัล เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้น ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : pimphatsara@absolutealliances.com,info-absolute@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ก: Elogistics-Summit
© Copyright 2020 Robotics Summit 2019 All Right Reserved.