วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเป็นเวทีนำพาอุตสาหกรรมวิศวกรรมความเที่ยงตรงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ ไอโอที เลเซอร์ และวัตถุดิบขั้นสูงในการผลิต
  2. เป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมขีดความสามารถในการใช้งานระบบหุ่นยนต์
  3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านโลจิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาแรงงาน
  4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารผ่านการสร้างคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาขึ้นมา และเพิ่มระดับผลิตภาพกระบวนการออโตเมชั่น

Theme


Shaping The Future With Robotics AI

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561

อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5

โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


จัดโดย
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(รองประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์
นายกสมาคมไทยไอโอที
ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Tanya@absolutealliances.com, info-absolute@absolutealliances.com
© Copyright 2019 Robotics Summit 2018 All Right Reserved.