วัตถุประสงค์


  1. เพื่อเป็นเวทีนำพาอุตสาหกรรมวิศวกรรมความเที่ยงตรงไปสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์ ไอโอที เลเซอร์ และวัตถุดิบขั้นสูงในการผลิต
  2. เป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมขีดความสามารถในการใช้งานระบบหุ่นยนต์
  3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านโลจิกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาแรงงาน
  4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารผ่านการสร้างคลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาขึ้นมา และเพิ่มระดับผลิตภาพกระบวนการออโตเมชั่น

Theme


The Next Step On Your Robotics & Automation Journey

วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562

ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯจัดโดยรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรรมการ)
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(กรรมการ)
ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
(กรรมการ)
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมัน
(กรรมการ)
ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(กรรมการ)
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)
คุณกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
(กรรมการ)
คุณวิรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์
วิศวกรอาวุโส บริษัท ซันเมอิ เมคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : pimphatsara@absolutealliances.com, info-absolute@absolutealliances.com
© Copyright 2020 Robotics Summit 2019 All Right Reserved.